Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden SECASH B.V.

 1. Begripsomschrijvingen

Afsplitsing: de uit hoofde van de Overeenkomst aan SECASH verschuldigde maandelijkse bedragen zullen geschieden door een automatische afsplitsing, minimaal 5 maal per week, van de Debetkaartbetalingen aan de Geldnemer door de Betaalinstelling.

Betaalinstelling: SEPAY B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Dr. Kuyperstraat 14, 2514 BB Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32102276, die is aangewezen om de Debetkaartbetalingen van Geldnemer af te handelen en af te splitsen;

Debetkaartbetalingen: betalingen door klanten van de Geldnemer door middel van een debetkaart.

Geldnemer: degene die op grond van de Overeenkomst diensten van SECASH afneemt.

Instructie: de onherroepelijke machtiging door de Geldnemer aan de Betaalinstelling tot de Afsplitsing;

Lening: de te verstrekken lening zoals genoemd in de Overeenkomst;

Overeenkomst: de Overeenkomst van Geldlening tussen SECASH en Geldnemer.

SECASH; SECASH B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Dr. Kuyperstraat 14, 2514 BB Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66422388;.

Testoverboekingen: overboekingen uitgevoerd door de Betaalinstelling om zeker te zijn dat de Afsplitsing op een juiste wijze geschiedt;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van SECASH B.V.

 

 1. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst. Waar in de Voorwaarden wordt verwezen naar de Overeenkomst wordt daarbij tevens de Voorwaarden bedoeld, tenzij de strekking van de betreffende bepaling zich daartegen verzet. Tenzij in een specifiek geval uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, wijst SECASH toepassing van eigen algemene voorwaarden van Geldnemer of andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.2 De Voorwaarden treden in de plaats van eventuele eerder door SECASH gehanteerde voorwaarden.
2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door SECASH zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.4 Indien enige bepaling van de Voorwaarden niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.5 De Voorwaarden worden verstrekt bij het aangaan van de Overeenkomst en staan tevens ter inzage op de website van SECASH (www.secash.nl). SECASH behoudt zich het recht voor in de Voorwaarden wijzigingen aan te brengen, welke gepubliceerd en aangekondigd worden op de website van SECASH. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking van de wijzigingen. Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden in beginsel ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. Indien de Geldnemer een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden aan SECASH kenbaar maken. Partijen zullen in dat geval in overleg treden. Het niet aanvaarden van nieuwe Voorwaarden die geen wezenlijke wijziging bevat ten opzichte van eerdere Voorwaarden, geeft SECASH het recht de Overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen.

 

 1. Verklaringen en garanties van de Geldnemer

3.1 De Geldnemer verklaart en garandeert aan SECASH:

 • dat de Geldnemer de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst en deze Voorwaarden aan te gaan en dat de Geldnemer alles zal doen wat nodig of bevorderlijk is om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden na te komen;
 • dat het aangaan van de Overeenkomst en de Voorwaarden, of de verplichtingen daaruit, niet in strijd is met enige op de Geldnemer van toepassing zijnde wettelijke bepaling en evenmin met de statuten van de Geldnemer of enige andere overeenkomst door de Geldnemer aangegaan;
 • dat alle benodigde rechten, toestemmingen en vergunningen die de Geldnemer nodig heeft om de Overeenkomst en de Voorwaarden aan te gaan, zijn bedrijf rechtmatig uit te voeren en de rechtmatige eigenaar te zijn van de Debetkaartbetalingen in het bezit zijn van de Geldnemer;
 • dat de Geldnemer handelt in beroep en bedrijf en op geen enkele wijze te beschouwen valt als een consument in de zin van de Wet op het financieel toezicht of het Burgerlijk Wetboek;
 • dat alle feitelijke informatie die de Geldnemer aan SECASH ter beschikking heeft gesteld, daarin begrepen de informatie over bedrijfsomzet, overige financiële gegevens en het aantal betaalautomaten dat bij hem in gebruik is juist en accuraat is op de datum waarop die informatie aan SECASH is gegeven;
 • dat Geldnemer erkent dat de historische omzet van zijn Debetkaartbetalingen voor SECASH bepalend is geweest voor het aangaan van de Overeenkomst;
 • dat de Geldnemer (i) niet failliet is, geen aanvraag tot faillissement heeft ingediend en niet overweegt een aanvraag tot faillissement in te dienen, en (ii) geen weet of vermoeden heeft van enige aanvraag van faillissement die tegen hem wordt overwogen;
 • dat op zijn vermogen geen beslag is gelegd of aangekondigd;
 • dat er geen rechtszaak aanhankelijk is gemaakt waarin de uitspraak een materieel negatieve uitkomst op de Geldnemer zou kunnen hebben, en dat de Geldnemer zich niet bewust is van enige dreiging van zodanige rechtszaak;
 • dat de Geldnemer geen andere verplichtingen heeft aan de Betaalinstelling dan die onder de overeenkomst die door de Geldnemer en de Betaalinstelling gesloten is in het kader van de betalingsverwerking en/of de levering en/of huur van betaalautomaten;
 • dat alle relevante belastingen die de Geldnemer schuldig is met betrekking tot zijn normale bedrijfsvoering, daarbij inbegrepen (maar niet beperkt tot) vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW), inkomstenbelasting, onroerend goedbelasting, leges, en andere commissies of kosten als opgelegd door bevoegde instanties, daarbij inbegrepen boetes, rentes of andere verhogingen, volledig voldaan zijn en dat er geen dreiging is van enige (overheids)instantie om invorderingsmaatregelen te nemen;
 • dat de huur van de (winkel)panden van de Geldnemer niet zal verlopen of op andere wijze beëindigd zal worden totdat alle verplichtingen uit de Overeenkomst zijn nagekomen.

 

 1. Algemene verplichtingen van de Geldnemer

4.1 De Geldnemer verklaart dat hij te allen tijde gedurende de looptijd van de Overeenkomst:

 • zijn bedrijf op voor gelijkwaardige bedrijven normale wijze zal (blijven) uitoefenen;
 • in zijn bedrijfsuitoefening uitsluitend de Betaalinstelling zal gebruiken voor het verwerken van zijn Debetkaartbetalingen;
 • op de locaties waar hij zijn bedrijf uitoefent duidelijk zichtbaar maken dat hij Debetkaartbetalingen accepteert;
 • SECASH van de financiële informatie en algemene informatie over zijn bedrijfsvoering zal voorzien waarom SECASH in redelijkheid van tijd tot tijd verzoekt;
 • SECASH onmiddellijk op de hoogte zal brengen van materiële wijzigingen in de financiële positie van de Geldnemer;
 • SECASH onmiddellijk op de hoogte zal brengen als een reden voor beëindiging als nader omschreven in artikel 11 van deze Voorwaarden zich voordoet;
 • zijn bedrijf op eigen kosten verzekeren tegen de bedrijfsrisico’s die in de normale uitoefening van zijn bedrijf normaliter verzekerd worden en bewijs van zodanige verzekering aan SECASH ter inzage geven zodra SECASH daarom verzoekt.

4.2 Onder geen enkele omstandigheid zal de Geldnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst:

 • bedrijfsactiviteiten uitoefenen onder een andere bedrijfsnaam of handelsnaam dan opgenomen in de Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SECASH;
 • de statutaire vestigingsplaats en/of het bezoekadres van zijn bedrijf wijzigen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van SECASH;
 • zijn bedrijf of onderdelen van zijn bedrijf aan enige derde verkopen, vervreemden of anderzijds belasten, tenzij zodanige derde met SECASH overeenkomt dat die derde alle verplichtingen uit de Overeenkomst en de Voorwaarden overneemt;
 • verbouwingen laten plaatsvinden aan enige van zijn panden of zijn zakelijke adres(sen) wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SECASH;
 • kortingen geven aan klanten voor betalingen met contanten of andere betaalwijzen als die kortingen niet tevens gelden voor Debetkaartbetalingen;
 • op enige wijze Debetkaartbetalingen lastig of onmogelijk maken om zodanig moedwillig de omzet via Debetkaartbetalingen te verminderen;
 • onder geen voorwaarden de klanten van zijn bedrijf zal aanmoedigen om betalingen op een andere manier dan via Debetkaartbetalingen te voldoen;
 • zijn Debetkaartbetalingen verkopen, verpanden, cederen, overdragen of anderszins vervreemden, belasten of aanbieden aan enige derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SECASH.

 

 1. Afspraken over de Afsplitsing

5.1 De Geldnemer komt hierbij overeen met SECASH dat de Geldnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst:

 • de overeenkomst met de Betaalinstelling niet zal wijzigen of beëindigen, en zich niet zodanig zal gedragen of nalatig zal zijn dat de Betaalinstelling het recht krijgt om de overeenkomst met de Geldnemer te beëindigen;
 • niet een andere betalingsverwerker zal aanstellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SECASH;
 • de Betaalinstelling een onherroepelijke last c.q. machtiging zal geven om tot Afsplitsing over te gaan en daartoe de aangewezen bankrekeningen te hanteren totdat alle verplichtingen uit de Overeenkomst zijn nagekomen;
 • de Betaalinstelling toestemming zal geven om zich, ook zonder nadere instructies van de Geldnemer, te beroepen op de Instructie om tot Afsplitsing over te gaan;
 • de Betaalinstelling toestemming zal geven om voor en namens SECASH, en op aanwijzing van SECASH, te handelen bij het uitvoeren van de Afsplitsing;
 • SECASH toestemming zal geven om van tijd tot tijd overzichten, afschriften en andere informatie met betrekking tot de Debetkaartbetalingen van de Geldnemer bij de Betaalinstelling op te vragen en te ontvangen en de Betaalinstelling toestemming zal geven de opgevraagde informatie aan SECASH te verstrekken;
 • De Geldnemer onderkent dat SECASH een zelfstandige vennootschap is die, anders dan door een overeenkomst, geen invloed kan uitoefenen op de algemene bedrijfsvoering van de Betaalinstelling.

 

 1. Overboekingen

6.1 Alle overboekingen ingevolge de Overeenkomst zullen gedaan worden aan de in de Overeenkomst aangewezen bankrekeningen totdat Geldnemer respectievelijk SECASH de Geldnemer op de hoogte heeft gesteld van een andere bankrekening.

 

 1. Instructie aan de Betaalinstelling tot Afsplitsing

7.1 De Geldnemer zal met ingang van de datum als vermeld in de Instructie al zijn Ontvangsten via de Betaalinstelling verwerken.

7.2 De Geldnemer zal de Betaalinstelling de Instructie geven met ingang van de datum als vermeld in de Instructie zijn Debetkaartbetalingen als volgt te verwerken:

 • de Betaalinstelling dient voor zover mogelijk dagelijks, na het einde van de werkdag, tot Afsplitsing over te gaan;
 • de hoogte van elke individuele Afsplitsing kan variëren en wordt zodanig door SECASH bepaald dat maandelijks de som van alle individuele Afsplitsingen gelijk is aan de in de Overeenkomst genoemde maandelijkse aflossing en Rente, eventueel aangevuld met boetes.
 • de Betaalinstelling dient het bedrag dat resulteert uit de Afsplitsing bestemd voor SECASH zo spoedig mogelijk over te maken aan SECASH; en
 • de Betaalinstelling dient voor zover vereist het restant dat resulteert uit de Afsplitsing bestemd voor de Geldnemer zo spoedig mogelijk over te maken aan de Geldnemer.

7.3 De Instructie zal neergelegd worden in een schriftelijke lastgeving/opdracht aan de Betaalinstelling, die de Geldnemer na ondertekening aan SECASH zal overhandigen. SECASH zal vervolgens de Instructie namens de Geldnemer aan de Betaalinstelling overhandigen.

7.4 De Instructie is geldig totdat alle verplichtingen uit de Overeenkomst zijn nagekomen. Een eventueel teveel door SECASH ontvangen bedrag zal door SECASH zo spoedig mogelijk aan Geldnemer overgemaakt worden.

7.5 De Instructie zal niet aangepast, gewijzigd en/of ingetrokken worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SECASH.

7.6 De Geldnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst geen andere betaalautomaten gebruiken dan degenen die goedgekeurd zijn door SECASH en de Betaalinstelling.

 

 1. Betaling

8.1 SECASH is op ieder tijdstip gerechtigd om de hoogte van de Afsplitsing te bepalen.

8.2 Indien aan het einde van enige 7-daagse periode de hoogte van de Afsplitsing minder bedraagt dan 80% van de op dat moment door SECASH bepaalde benodigde Afsplitsing dan wordt de Geldnemer geacht de garantie als bedoeld in artikel 3 te hebben geschonden en zal SECASH, zonder dat dit de rechten van SECASH aantast om de verdere bedragen te ontvangen op grond van de Afsplitsing, gerechtigd zijn tot, naar keuze van SECASH:

 • een extra bedrag dan wel een extra betaaltermijn te vorderen van Geldnemer; of
 • de Overeenkomst te beëindigen als gevolg waarvan het gehele resterende saldo van de Lening onmiddellijk opeisbaar wordt.

 

 1. Testoverboekingen

9.1 Nadat de Overeenkomst door zowel SECASH als de Geldnemer is getekend, maar voordat SECASH gehouden is de Lening aan de Geldnemer over te maken, zal de Geldnemer toestaan dat SECASH de Betaalinstelling opdracht geeft om een of meerdere Testoverboekingen uit te voeren.

9.2 Indien de Testoverboekingen niet naar tevredenheid verlopen zullen Partijen alles in het werk stellen om binnen zeven (7) dagen zorg te dragen voor succesvolle voltooiing van nadere Testoverboekingen door de Betaalinstelling. Indien ook deze Testoverboekingen niet naar tevredenheid verlopen, heeft elke Partij het recht om de Overeenkomst en de Voorwaarden met onmiddellijk ingang te beëindigen.

9.3 In geval van beëindiging zal de SECASH gelden ontvangen van de Geldnemer in verband met de Testoverboekingen zo spoedig mogelijk aan de Geldnemer restitueren.

 

 1. Overige rechten van SECASH

10.1 SECASH is gerechtigd om van tijd tot tijd de panden en/of locaties van de Geldnemer te bezoeken. Het doel van zulke bezoeken is om na te gaan of de Geldnemer de bepalingen van de Overeenkomst en de Voorwaarden naleeft. Zulke bezoeken mogen met of zonder de wetenschap of toestemming van de Geldnemer plaatsvinden.

10.2 SECASH heeft het recht om alle nodige juridische stappen te ondernemen tegen de Geldnemer om de bepalingen van de Overeenkomst af te dwingen, daarin begrepen zonder beperkingen het invorderen van het resterende opeisbare saldo van de Lening of enige andere bedragen door de Geldnemer aan SECASH verschuldigd, door middel van deurwaarders of andere invorderingsinstanties of advocaten of het aanvangen van gerechtelijke procedures bij de rechtbank of andere competente instanties. De Geldnemer vrijwaart SECASH voor alle kosten en uitgaven, daarin begrepen juridische kosten, door SECASH gemaakt als gevolg van zulke juridische stappen.

10.3 Voor zover vereist zal de Geldnemer  zijn  volledige medewerking verschaffen aan SECASH ter nakoming van de afspraken opgenomen in de Overeenkomst en deze Voorwaarden

 

 1. Beëindiging

11.1 Deze Overeenkomst is van de zijde van de Geldgever met onmiddelijke ingang opzegbaar zonder waarschuwing of ingebrekestelling in de navolgende gevallen:

 • dat de Geldnemer de Overeenkomst of de Voorwaarden toerekenbaar niet nakomt en in verzuim verkeert;
 • dat de Geldnemer een verklaring of garantie geeft die materieel onjuist, vals of misleidend is;
 • dat de Geldnemer al dan niet schriftelijk meldt dat hij niet in staat is zijn schulden aan SECASH of enige derde te betalen, of  dat  een  procedure door of tegen de Geldnemer gestart wordt met als doel de Geldnemer failliet te laten verklaren of hem ertoe te bewegen zijn schulden op andere wijze te organiseren of aan te passen;
 • dat de Geldnemer failliet wordt verklaard of het faillissement of de surseance van betaling van Geldnemer wordt aangevraagd of Geldnemer vrijwillige liquidatie van zijn onderneming of een akkoord met zijn schuldeisers nastreeft;
 • dat de Geldnemer zijn bedrijf opheft, liquideert of op andere wijze niet op normale wijze voortzet;
 • dat de Geldnemer zich op enige wijze ontdoet van een belangrijk deel van zijn bezittingen of eigen vermogen;
 • dat ten laste van Geldnemer beslag wordt gelegd;
 • dat het eerste bedrag als gevolg van de Afsplitsing niet door SECASH ontvangen wordt;
 • dat er sprake is van een (voorgenomen) materiële verandering in de juridische structuur, eigendom of zeggenschap van (het bedrijf van) de Geldnemer;
 • dat de Geldnemer een andere betalingsverwerker aanstelt dan de Betaalinstelling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SECASH;
 • dat de Geldnemer de Instructie herroept;
 • dat de Geldnemer betrokken raakt bij geschillen, juridische procedures, vorderingen of andere negatieve ontwikkelingen (financieel of anderszins) van materiële aard;
 • dat het huurcontract voor de winkelruimte van de Geldnemer eindigt voordat Geldnemer de Lening volledig heeft terugbetaald;
 • dat de omzet van de Debetkaartbetalingen gedurende een periode van 14 dagen niet toereikend is om de aflossing en renteverplichtingen uit de Overeenkomst te kunnen voldoen;
 • Geldnemer nieuwe Voorwaarden die geen wezenlijke wijziging bevat ten opzichte van eerdere Voorwaarden niet accepteert.

 

11.3 Indien een opzeggingsgrond zich voordoet heeft SECASH te allen tijde het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen door een schriftelijke mededeling aan de Geldnemer, zonder dat hij daardoor enig recht verliest dat hij krachtens de wet, de Overeenkomst of de Voorwaarden heeft en zonder schadeplichtig te zijn.

11.4 Ten slotte is Geldgever te allen tijde bevoegd, onverminderd zijn wettelijke rechten op ontbinding en schadevergoeding, de geldleningsovereenkomst te beëindigen door een schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van … maanden.

11.5 Indien SECASH zijn recht uit hoofde van dit artikel uitoefent, dan zal de Geldnemer SECASH vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle aan de Geldnemer toerekenbare schade waaronder, maar niet beperkt tot, door SECASH geleden verlies, gederfde winst en kosten en/of uitgaven ten gevolge van (a) het door SECASH beëindigen van de Overeenkomst en/of (b) een schending door de Geldnemer van enige bepaling, voorwaarde, verklaring of garantie in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden.

11.6. Na beëindiging van de Overeenkomst zal het door Geldnemer aan Geldgever uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde terstond en zonder enige ingebrekestelling of waarschuwing opvorderbaar zijn.

11.7 Het staat SECASH vrij om op ieder moment derden in te schakelen om bedragen waar SECASH volgens de Overeenkomst en de Voorwaarden recht op heeft, van Geldnemer te vorderen of innen.

 

 1. Vof en maatschap

12.1 Als de Geldnemer een vennootschap onder firma of maatschap is, geldt het volgende. Elke vennoot of maat is hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen van de vennootschap onder firma of maatschap alsof hij of zij zelf Geldnemer is.

12.2 Een uitgetreden vennoot of maat blijft aansprakelijk tegenover SECASH voor verplichtingen van de vennootschap onder firma of maatschap. Deze aansprakelijkheid geldt voor verplichtingen die zijn ontstaan uit handelingen die onder de naam van of namens de vennootschap onder firma of maatschap zijn verricht voor de dag van uittreding van de vennoot of maat. De aansprakelijkheid blijft bestaan totdat SECASH deze uitdrukkelijk beëindigt.

 

 1. Bescherming van persoonsgegevens

13.1 SECASH verwerkt persoonsgegevens van de Geldnemer voor het uitvoeren van de Overeenkomst, voor het doen van marktonderzoek en het analyseren van marktgegevens alsmede voor andere doeleinden.

13.2 SECASH zal persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de geldende wetten en regelgeving. SECASH zal in dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van zulke persoonsgegevens.

13.3 SECASH zal alle door de Geldnemer verstrekte informatie als vertrouwelijk aanmerken en als zodanig behandelen en niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het beoogde doel. SECASH zal deze informatie niet aan derden verstrekken, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Geldnemer.

 

 1. Wijzigingen

14.1 Deze Voorwaarden mogen van tijd tot tijd door SECASH gewijzigd worden. SECASH zal de Geldnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van voorgenomen wijzigingen van de Voorwaarden.

 

 1. Afstand

15.1 Van het doen van afstand van het recht om nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit deze Overeenkomst of de Voorwaarden te vorderen, zal eerst sprake zijn indien dit uitdrukkelijk in een ondertekend document is vastgelegd. Een afstand van recht ter zake van een schending van het bepaalde in deze Overeenkomst of de Voorwaarden geldt niet als een afstand ter zake van een opvolgende schending van deze Overeenkomst of de Voorwaarden.

15.2 Nalatigheid of vertraging van de zijde van SECASH bij het uitoefenen van enig recht onder de Overeenkomst of de Voorwaarden geldt niet als afstand van recht. Evenmin zal het gedeeltelijk uitoefenen van een recht SECASH ervan kunnen weerhouden andere rechten uit te oefenen.

15.3 Geldnemer doet afstand van zijn recht om deze Overeenkomst of Voorwaarden te (doen) vernietigen, op te zeggen en of te (doen) ontbinden behoudens voor zover bepaald in deze Voorwaarden.

 

 1. Gedeeltelijke Geldigheid

16.1 Indien enige bepaling in deze Overeenkomst of de Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof de ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen; de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

 1. Rechtskeuze en geschillen

17.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
17.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag, Nederland.

 1. Vertaling van deze Voorwaarden

Enkel de Nederlandse versie van deze Voorwaarden is bindend. In het geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en ieder andere vertaling of andere taal versie van deze Voorwaarden zal de Nederlandse versie doorslaggevend zijn.

Den Haag, Nederland, mei 2016

 

Scroll naar top